Slovníček pojmov

[ « späť ]
Úvodná stránka » Slovníček pojmov

 

Amortizácia – je postupné znižovanie hodnoty majetku, spôsobené najmä opotrebovávaním alebo starnutím. Jednoducho povedané proces znižovania hodnoty majetku za určité obdobie. Pri plnení (najmä) z PZP predstavuje amortizácia jeden z poisťovňou uvádzaných dôvodov zníženia plnenia kvôli údajnému zhodnoteniu vozidla v dôsledku opravy (namontovania nových náhradných dielov).

Bolestné – náhrada za bolesť, t.j. za ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Dopravná nehoda – je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla.

Hodnota bodu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia – pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku. Výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia stanovuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Jednorazové vyrovnanie – spôsob náhrady škody, ktorý vzniká poškodenému, ak má najmenej 10%-ný a najviac 40%-ný pokles pracovnej schopnosti.

Kód VIN – sedemnásťmiestny unikátny kód na identifikáciu vozidla.

Likvidátor poistných udalostí – odborný zamestnanec poisťovne, ktorý vykonáva šetrenie poistnej udalosti a určuje výšku poistného plnenia.

Náhrada za bolesť – sa poskytuje jednorazovo. Musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom – Pri usmrtení sa uhrádzajú aj primerané náklady spojené s pohrebom, pokiaľ neboli uhradené pohrebným poskytnutým podľa predpisov o nemocenskom poistení. Rozsah a výška nákladov spojených s pohrebom sú upravené v § 101 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh. Poškodenému sa poskytuje jednorazovo a jej výška musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.

Náhradné vozidlo – je vozidlo rovnakej kategórie / triedy, zapožičané v dôsledku škody na vlastnom vozidle a nemožnosti jeho užívania počas jeho opravy. nárok na náhradné vozidlo a náhradu nákladov spojených s jeho prenájmom má z PZP škodcu poškodený, ktorý nemôže počas opravy svojho vozidla toto používať v dôsledku protiprávneho konania škodcu.

Odškodnenie – finančná náhrada vzniknutej škody na zdraví alebo majetku.

Odškodnenie pozostalých – náhrada nemajetkovej ujmy za stratu blízkej osoby pri dopravnej nehode.

Parciálna škoda – je škoda, ktorú je možné opraviť a nedošlo teda k totálnemu zničeniu predmetu. Hodnota opravy nesmie presahovať hodnotu predmetu pred poškodením. Škoda na motorovom vozidle, pri ktorej náklady na opravu nepresahujú všeobecnú hodnotu vozidla, pri parciálnej škode hradí poisťovňa náklady na opravu.

Poistná udalosť – je náhodná udalosť, bližšie upravená v poistnej zmluve, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť Jej nahlásenie je povinnosťou poisteného.

Poistné plnenie – plnenie, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť poistenému, ak nastane poistná udalosť, za podmienok a v rozsahu stanovenom poistnými podmienkami.

Poistné podmienky – určujú základné pravidlá, ktorými sa riadi poistná zmluva, najmä rozsah a limity poistného plnenia, vznik a zánik poistenia, výluky z poistného plnenia, práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa.

Poisťovňa – je právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú a investičnú činnosť.

Poškodený – je osoba, ktorej vznikla ujma na zdraví, cti alebo majetku úmyselným konaním, nedbanlivosťou, opomenutím alebo zdržaním sa konania inej osoby. Poškodeným môže byť fyzická aj právnická osoba.

Právna pomoc – právne poradenstvo poskytnuté kvalifikovaným právnikom.

Premlčanie – je doba, po ktorej uplynutí nemôže súd priznať nároky na odškodnenie.

Psychická ujma – stav, v ktorom poškodený trpí okrem fyzických následkov aj psychickými následkami.

Rozpočet na opravu – spôsob výpočtu náhrady škody na vozidle poisťovňou (na základe predbežného vyčíslenia rozsahu opráv servisom, bez nutnosti predkladať poisťovni reálny daňový doklad za opravu).

Strata na zárobku počas PN – je strata, ku ktorej došlo pri škode na zdraví. Uhrádza sa peňažným dôchodkom, pričom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Strata na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite – je strata, ktorá vzniká ako rozdiel v príjmoch pred škodou na zdraví a po návrate do zamestnania. V prípade invalidity sa určí úrazová renta.

Strata na dôchodku – je strata rovnajúca sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku. Poškodený má nárok na jednorazove vyrovnanie.

Škodová udalosť – tou je podľa § 3 zákona o poistnej zmluve skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie. Škodová udalosť teda sama o sebe nemusí byť poistnou udalosťou, len ak zodpovedá poistným podmienkam stane sa z nej poistná udalosť.

Totálna škoda – rozsah poškodenia vozidla, u ktorého náklady na opravu prevyšujú hodnotu vozidla pred poškodením.

Trvalé následky – trvalé poškodenie zdravia, jedná sa o anatomickú alebo funkčnú stratu údov, orgánov alebo ich častí.

Ušlý zisk – strata, ktorú utrpel podnikateľ v dôsledku zranenia a nemohol tak riadne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

Účastník dopravnej nehody – je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

Účastník škodovej udalosti – je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

Úraz – je porucha zdravia spôsobená náhle a vonkajšou príčinou.

Úrazová renta – je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

[ « späť ]


InHelp s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01, Žilina, Slovenská republika
tel.: 0948 364 314
e-mail: info@inhelp.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 107911
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie